Přejít k obsahu
269 Kč
Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace (
)
AUTOR: Jana Hinke, Dana Bárková, Zdeněk Hruška
ISBN: 978-80-247-4281-6
Rok vydání: 2016
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k otázkám, které účetní pracovníky nejčastěji pálí. Hlavní témata jsou vždy nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si můžete zkontrolovat na konci každé kapitoly.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
99 Kč
Daňové zákony 2016, úplná znění platná k 1. 1. 2016 (
)
AUTOR: Hana Marková
ISBN: 978-80-271-0022-4
Rok vydání: 2016
Vydání: 25. vyd.
Vydavatel: Grada
Přehled novelizací, které byly přijaty během roku 2015, je společně se stručným komentářem těchto zákonů soustředěn v úvodu publikace a tvoří pro čtenáře významnou pomůcku pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Mezi přednosti souboru patří nejen vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma, ale i to, že významné novely zákonů uvozují odborné komentáře pracovníků, kteří se v různé míře podílejí na přípravě změn zařazených zákonů.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
373 Kč
"Panský dům" v Týnci nad Labem (
)
AUTOR: Michael Rykl
ISBN: 978-80-01-05675-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
339 Kč
Dějiny staveb 2015 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-44-1
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
68 Kč
Hrad Pušperk na Chudenicku (
)
AUTOR: Petr Kastl
ISBN: 978-80-87170-40-3
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Neznámé podbrdské hrady: Strašná skála a Liškův Hrad (
)
AUTOR: Milan Novobilský
ISBN: 978-80-87170-42-7
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Krajina rozkládající se na západním úpatí rozsáhlého brdského hvozdu východně od malého městečka Blovic (okr. Plzeň jih) skrývá mnohá tajemství dávné středověké kolonizace. Poměrně husté zalesnění členitého území postupně odkrývá všechny dochované památky lidského působení. Jsou zde zaniklé vesnice, pozůstatky po kutacích pracích na železnou rudu, dodnes viditelná zlatonosná rýžoviště, staré zaniklé cesty, ale také pozůstatky po někdejších opevněných sídlech českého panstva - hrádky a tvrze. U některých z nich se nám nedochovalo jejich původní jméno, i historické prameny o nich mlčí, zůstalo po nich pouze dodnes dobře rozlišitelné opevněné místo obehnané příkopy s valy, jejichž existenci stvrzují četné nálezy dobové keramiky a jiných kulturních předmětů, vypovídajících o někdejším životě.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
249 Kč
Prediktivní trhy (
)
AUTOR: Mikuláš Gangur
ISBN: 978-80-7478-847-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Čtenár získá základní představu o principu a smyslu použití prediktivních trhů, může si vyzkoušet vybraný trh jako účastník, zajímat se o implementaci vlastního prediktvního trhu a s jeho pomocí objevit žádoucí a možná i zcela něčekané užitečné poznatky.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
340 Kč
Přehled středoškolské matematiky (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7196-458-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 10.
Vydavatel: Prometheus
Kniha obsahově i metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky, nesleduje však didaktický systém učiva s cyklickým řazením témat, ale podává ucelený přehled jednotlivých oborů středoškolské matematiky i jejich vztahů.
odborná publikace
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
550 Kč
Veřejné finance - teorie a praxe (
)
AUTOR: Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7400-298-4
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Základní cíle učebnice lze formulovat následovně: - Objasnit základní pojmy spojené s veřejnými financemi, daněmi a daňovými soustavami a v tomto kontextu vysvětlit podstatu veřejných financí s důrazem na jejich dosavadní vývoj v ČR. - Vymezit vztah veřejných financí a soukromé sféry. - Vysvětlit principy daňové soustavy ČR a aktuální základní daňové náležitosti. - Objasnit problematiku veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje, a to z hlediska teoretického i praktického. - Demonstrovat využití disciplíny veřejných financí, daní a sociálních transferů v praktické rovině. Kniha je určena zejména studentům ekonomických fakult vysokých škol a studentům MBA. Řadu zajímavých informací zde naleznou také manažeři, kteří se s problematikou veřejných financí setkávají v podnikové praxi. Oblast veřejných financí je zajímavá ale také z pohledu běžného občana – daňového poplatníka a příjemce sociálních transferů.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
290 Kč
Veřejné finance. Sbírka příkladů a případových studií (
)
AUTOR: Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7400-299-1
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními dávkami v České republice, popř. problematikou veřejného sektoru. Sbírka je vhodná pro základní vysokoškolské kurzy typu Veřejné finance, Daně, Daňový systém ČR, Financování veřejného sektoru, Ekonomika veřejného sektoru apod.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
399 Kč
Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7238-449-5
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Publikace je vhodná pro učitele matematiky, studenty učitelství a zájemce o matematiku a její historii. Jejím cílem je být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele a pomoci vzdělávat schopné učitele matematiky.
ostatní
pedagogika

>5
Koupit
Detail
254 Kč
Dějiny staveb 2014 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-37-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
1799 Kč
Fyzika (
)
AUTOR: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
ISBN: 978-80-214-4123-1
Rok vydání: 2014
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: VUTIUM
Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 45 kapitol je stejná: Výklad ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je oproti předchozímu vydání nově rozdělena do dvou svazků. Základní rozdělení kapitol bylo zachováno: Mechanika, Mechanika – Termodynamika, Elektřina a magnetismus, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, Moderní fyzika.
ostatní
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
60 Kč
Hrad Chlum-Kozlov u Turnova (
)
AUTOR: Zdeněk Fišera
ISBN: 978-80-87170-35-2
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrad Chlum-Kozlov je jeden z našich nejrozsáhlejších hradů zbudovaných v prostředí pískovcových skal. Dávno zaniklé skalní sídlo se nachází v romantickém koutu na severu Čech v oblasti Českého ráje. Jeho často navštěvované pozůstatky leží na lesnatém ostrohu rozložitého kopce Chlumu (381 metrů nad mořem) nad osadou Podhájí, pouhé tři a půl kilometru jihozápadně od města Turnova. Administrativně leží na katastrálním území Olešnice u Turnova v Libereckém kraji. Hrad Chlum-Kozlov je volně přístupný po žlutě značené turistické cestě vedoucí z přilehlé vísky Podhájí na jihozápadním úbočí hory. Cesta dále pokračuje východním směrem přes zříceninu hradu Valdštejna do Hruboskalského skalního města a do Lázní Sedmihorky. Publikace přináší podrobný popis hradu včetně plánu a pokusu o rekonstrukci. Shrnuje nepočetné archeologické nálezy a řídké historické zmínky. Na základě nich potom rekonstruuje historii lokality.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
355 Kč
Mezinárodní obchodní operace (
)
AUTOR: Hana Machková a kol.
ISBN: 978-80-247-4874-0
Rok vydání: 2014
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: Grada
Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání – od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní zabezpečování a obvyklé podmínky.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
640 Kč
Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy (
)
AUTOR: Hana Kunešová a kol.
ISBN: 978-80-7400-502-2
Rok vydání: 2014
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a stále se měnící problematiku. Pozornost je mimo jiné zaměřena na tato aktuální témata: globalizace světové ekonomiky, mezinárodní měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu, mezinárodní migrace osob, regionalismus, ekonomický vývoj hlavních ekonomik světa, integrační procesy v Evropské unii, vztah USA a Japonska k regionální integraci, transformační proces ve střední a východní Evropě, ekonomická situace v rozvojovém světě včetně zemí skupiny BRICS.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
165 Kč
Technické kreslení (
)
AUTOR: Jaroslav Pospíchal
ISBN: 978-80-01-05595-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Skripta Technické kreslení jsou základní pomůckou pro výuku předmětu Strojírenské konstruování, seznamují studenty se zásadami vytváření strojnických výkresů a podávají systematický přehled pravidel technického kreslení ve strojnictví. Součástí skript je výklad podstaty a použití tolerování rozměrů a tvarových prvků.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
999 Kč
Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách (
)
AUTOR: Jiří Štětina a kol.
ISBN: 978-80-247-4578-7
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Přepracované a doplněné vydání mimořádně čtenářsky úspěšné publikace, která vyšla v roce 2000 pod názvem „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“. Za uplynulých více než 13 let došlo k významnému vývoji jak v oblasti organizace a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak v oblasti technických zařízení. Jsou k dispozici i četné nové zkušenosti při likvidování katastrof a hromadných neštěstí nejen v zahraničí, ale i tuzemsku. Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i klinickým pracovníkům a dalším pracovníkům tohoto systému.
ostatní
lékařství

<5
Koupit
Detail
254 Kč
Dějiny staveb 2013 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-31-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
525 Kč
Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémů (
)
AUTOR: Václav Kůs, Jiří Skála, Jiří Hammerbauer
ISBN: 978-80-7300-476-7
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Publikace vychází z knihy "Vliv polovodičových měničů na napájecí soustavu" vydanou již v roce 2002. V uvedené knize byla pozornost věnována zejména klasickým polovodičovým měničům a jejich vlivu na napájecí soustavu. Jsou zde probírány i vlivy nepřímých měničů kmitočtu. Avšak malá pozornost je věnována měničům malých výkonů, spínaným napájecím zdrojům - tedy zařízením, které se v současnosti vyskytují nejvíce. Základní tezí knihy bylo vyšetřování vlivu polovodičových měničů na napájecí soustavu. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů. Autoři doufají, že odpovědi zde najdou jak pracovníci ze závodů, kteří musí problematiku EMC řešit jako jeden z mnoha problémů, tak specialisté na problematiku EMC polovodičových měničů.
ostatní
průmysl a zemědělství

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička